ÜGYFÉLPORTÁL

Publikus Adatvédelmi Tájékoztató

1.    A dokumentum célja

Jelen dokumentum az Axial Financial Services Kft. (továbbiakban „a Vállalat”, vagy „az adatkezelő”) Adatvédelmi Szabályzatának a publikus kivonata.

A Vállalat Adatvédelmi Szabályzatának az a célja, hogy meghatározza a Vállalat által kezelt személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelésének a rendjét, biztosítva az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi követelményeinek való megfelelést, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (továbbiakban „az Infotv.”), illetve az EU Általános Adatvédelmi Rendeletére (továbbiakban „a GDPR”).

A Publikus Adatvédelmi Tájékoztató a Vállalat Adatvédelmi Szabályzatának azokat a részeit tartalmazza kivonatoltan, amelyek a vállalat munkavállalóin kívüli érintettekre vonatkoznak, ezen érintettekkel kapcsolatos adatkezeléseket szabályozzák.

2.    Irányelvi nyilatkozat

A Vállalat a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A Vállalat elkötelezi magát amellett, hogy a személyes adatokat vonatkozó hatályos jogszabályoknak és az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelően kezeli.

3.    Fogalmak és Meghatározások

érintett    bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat        az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat       a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

profilalkotás             személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

hozzájárulás              az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő                 az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között –  önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés               az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás         az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal            az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés                  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés                 az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó        az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatállomány           az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

EGT-állam                  az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország     minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.    Érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti a Vállalatnál

 • Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő összes tényről való tájékoztatást,
 • személyes adatainak és az azok kezelésével összefüggő információknak a rendelkezésére bocsátását,
 • személyes adatainak a helyesbítését, illetve kiegészítését,
 • személyes adatai kezelésének a korlátozását,
 • személyes adatainak a törlését,

Az érintett kérelmére a Vállalatnak tájékoztatást kell adnia az érintett számára az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Vállalat az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást (továbbiakban „az Adattovábbítási Nyilvántartás”) vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Vállalat köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalat rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalatnak helyesbítenie kell.

A Vállalatnak a személyes adatot törölnie kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban „a Hatóság”) elrendelte.

 

A helyesbítésről vagy a törlésről a Vállalatnak az érintettet, továbbá mindazokat értesítenie kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a Vállalat az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul írásban közölnie kell a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Vállalatnak tájékoztatnia kell az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a - jelen fejezetben - meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

5.    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Vállalat a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról döntést kell hozzon, és a döntéséről a kérelmezőt írásban kell tájékoztassa.

Amennyiben a Vállalat az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg kell szüntesse, és az adatokat zárolnia kell, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítenie kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Vállalatnak a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az érintett az Infotv. VI. Fejezetében meghatározott módon a Hatósághoz fordulhat vizsgálat kezdeményezése céljából.

6.    Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a  bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

7.    KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha a Vállalat, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a Vállalat, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

A Vállalat mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A Vállalat mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

A Vállalat és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

 • kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
 • személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt a Vállalatnak és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8.    Az Adatvédlemi Tisztviselő elérhetősége

Az Vállalat a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

A Vállalat adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetősége:

e-mail: adatvedelem@afskft.hu

telefon: +36 (79) 523-167

Az érintettek bármilyen a Vállalat adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatos tájékoztatási, a saját személyes adataira vonatkozó módosítási vagy törlési igényt, adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információt, vagy minden egyéb más adatvédelmi ügyet a adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségein jelenthet be.

9.    Adatvédelmi Incidensek

A Vállalat az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti a következő adatokat:

 • az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek köre és hozzávetőleges száma, valamint az incidenssel érintett adatok köre és hozzávetőleges mennyisége;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, és
 • a Vállalat által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedések.

Továbbá, a Vállalat az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét órával bejelenti a Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst a Vállalatnak nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

10. AZ Adatbiztonsági KövetelményeK

A Vállalat egy ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint felépített információbiztonsági irányítási rendszert működtet.

A Vállalat által működtetett információbiztonsági irányítási rendszer biztosítja, hogy a jelen dokumentumban felsorolt személyes adatokat a Vállalat legmagasabb védelemi szintet igénylő információs osztályába, a kiemelt információs osztályba sorolta, ezért az erre az információs osztályra vonatkozó szervezeti, folyamati és technikai kontrollokat alkalmazza az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának és hitelességének a védelme érdekében.

A Vállalat számos logikai és fizikai védelmi intézkedést működtet a megfelelő adatbiztonsági szint biztosítása céljából, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 • Amennyiben külső fél / szerződéses partner számára logikai, vagy fizikai hozzáférési jogosultságot kell biztosítani a Vállalat információs rendszereihez, akkor a Vállalat a hozzáférési jogosultság megadása előtt kiértékeli az esetlegesen fellépő biztonsági kockázatokat.
 • A Vállalat az információs rendszereihez történő logikai, vagy fizikai hozzáférés megadása előtt adatvédelmi kötelezettségeket is tartalmazó titoktartási nyilatkozat aláírását kéri a külső féltől /szerződéses partnertől! A titoktartási nyilatkozat aláírása és a Vállalat részére történő eljuttatása előfeltétele az igényelt logikai, vagy fizikai jogosultság kiosztásának.
 • A Vállalat a jelen dokumentumban szereplő személyes adatokat tároló, feldolgozó és továbbító infokommunikációs rendszerek esetén az iparági gyakorlatnak megfelelő fizikai biztonsági kontrollokat (pl. fizikai beléptető rendszer, kamerarendszer, klimatizált szerverszoba, stb.) működtet.
 • A Vállalat a jelen dokumentumban szereplő személyes adatokat tároló, feldolgozó és továbbító infokommunikációs rendszerek esetén megfelelő jogosultságkezelési folyamatot alkalmaz.
 • A Vállalat a jelen dokumentumban szereplő személyes adatokat tároló, feldolgozó és továbbító infokommunikációs rendszerek esetén megfelelő felhasználó azonosítási és jelszókezelési kontrollokat alkalmaz.

A Vállalat a jelen dokumentumban szereplő személyes adatokat tároló, feldolgozó és továbbító infokommunikációs rendszerek esetén megfelelő hálózatbiztonsági kontrollokat (pl. hálózatok

 • szeparálása, tűzfalak, hálózati IDS/IPS rendszerek) alkalmaz.
 • A Vállalat formalizáltan kezeli az infokommunikációs rendszereiben fellépő sérülékenységeket annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett infokommunikációs rendszerek a lehető legkisebb mértékben legyenek kitéve a fellépő fenyegetéseknek.

A Vállalat az összes rendszerére kiterjedő biztonsági incidenskezelési eljárást alkalmaz, amely segítségével biztosítja, hogy az estelegesen bekövetkező biztonsági incidensek hatásosan és a törvényi előírásoknak megfelelően legyenek kezelve, illetve a bekövetkezett incidens elkerülhető legyen a jövőben

11.    A Vállalat által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

Adatkezelés megnevezése

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogcíme

Törlés időpontja

Adatfeldolgozók

Álláshirdetésre jelentkezők adatai

Az érintett által szabadon megadott személyes adatok (pl. (vezetéknév, keresztnév, születési hely, születési év, e-mail cím, telefonszám, lakhely)

Álláshirdetésre jelentkezők felvételi folyamatban való részvétele és a jelentkezővel való kommunikáció

érintett hozzájárulása

allas@afs.hu e-mail címre küldött törlési igény napja + 1 munkanap, de maximum a jelentkezést követő 365 nap

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Kamerarendszer által rögzített videófelvételek

Videófelvételek a vállalat telephelyein tartózkodó személyekről

Vagyonvédelem

2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 26. §

Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap (2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 31§)

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)
Kiszervezett vagyonvédelmi tevékenységek ellátása: BÁCSKOMPLEX SRL. Kft. (székhely: 2335 Taksony, Sziget nyaraló 11.)

Finanszírozási szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézéshez szükséges adatok

Ügyfél elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

Kapcsolattartás elvégzése

Érintett hozzájárulása

Rögzítéstől számított 1 év vége

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Biztosítási szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézéshez szükséges adatok

Ügyfél elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

Kapcsolattartás elvégzése

Érintett hozzájárulása

Rögzítéstől számított 1 év vége

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Megbízási szerződésben szereplő adatok

Név, lakcím, értesítési cím, állampolgárság, azon. okmány száma és típusa, levelezési címe

Közvetítésre vonatkozó megbízási szerződés megkötése

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről XIV. Fejezet, 2000. évi C. törvény
2000. évi C. törvény a számvitelről 166. §, 167. § és 169. §

Számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év vége (2000. évi C. törvény a számvitelről 169§)

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Tájékoztatási nyilatkozatban szereplő adatok

Név, lakcím, aláírás

Ügyfelek tájékoztatása

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről 6:103. §

A dokumentum keletkezésétől számított 3 év vége (2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 69. § 5)

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Számviteli bizonylatokban szereplő adatok

Név, lakcím, adószám

Számviteli bizonylat kiállítása

2000. évi C. törvény a számvitelről 169§

Számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év vége (2000. évi C. törvény a számvitelről 169§)

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Finanszírozással kapcsolatos ügyfélpanaszban szereplő személyes adatok

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Ügyfélpanasz kezelése

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 126. Panaszkezelés

Dokumentum keletkezésétől számított 5 év vége

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

Biztosítással kapcsolatos ügyfélpanaszban szereplő személyes adatok

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Ügyfélpanasz kezelése

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 63. Panaszkezelés

Dokumentum keletkezésétől számított 5 év vége

Kiszervezett IT üzemeltetés: Infobex Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fsz. 2.)

12.    Adattovábbítások

Adattovábbítás megnevezése

Adatkezelés megnevezése

Továbbított adatok köre

Adattovábbítás címzettje

Adattovábbítás jogalapja

Hozzájárulás megszerzésének a módja

Adattovábbítás hitelintézettel kötendő szerződés megkötéséhez

Finanszírozási szerződésben szereplő adatok

Név, születési név, anyja születési neve, személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma, lakcímkártya száma, adószám, vállalkozói igazolvány száma, születési hely, idő, bankszámla száma, vállalkozó lakcíme, vállalkozó levelezési címe, aláírás

Hitelintézet(ek)

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

-

Adattovábbítás biztosítóval kötendő biztosítási szerződés megkötéséhez

Biztosítási szerződésben szereplő adatok

Név, ügyfélazonosító, cím. levelezési cím, sdószám, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail. bankszámlaszám, bank neve.

Biztosító(k)

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

-